advertise
آریا بوک > فروشگاه > آموزش جامع حقوق تجارت ( دو جلدی)
آموزش جامع حقوق تجارت ( دو جلدی)
آموزش جامع حقوق تجارت ( دو جلدی)

آموزش جامع حقوق تجارت ( دو جلدی)


۱

فرم ورود


توضیحات

فهرست کتاب

کتاب حاضر با عنوان آموزش جامع حقوق تجارت کتاب کاملی است که برای مرور مطالب مهم آزمونی به خصوص برای آزمون های وکالت و قضاوت مناسب می باشد.

از ویژگی های کتاب آموزش جامع حقوق تجارت (مختصر حقوق تجارت) می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- در این اثر سعی شده است که جامعیت و اختصار کنار هم بنشینند . نظم مطالب بر طبق مواد قانونی تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات تنظیم شده است؛
- در نگارش مطالب این کتاب قوانین جانبی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ،قانون بازار اوراق بهادار ،قانون صدور چک،قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و سایر قوانین اقماری از چشم دور نمانده است؛
- در ابتدای کتاب علائم اختصاری قوانین و مقررات بیان شده است؛
- در این کتاب سعی شده است که بر مبنای نصوص قانونی به توضیح و تشریح و استدلال پرداخته شود و درمواجهه با موارد اختلاف نظر ،نظرات منطبق بر نص قانون که در آزمون های حقوقی ملاک قرار می گیرد بیان شده است؛
- از آنجایی که تالیف این کتاب بر مبنای قانون صورت گرفته در پایان هر جمله و پاراگراف مواد قانونی مستند آن جمله و پاراگراف بیان شده است؛
- همچنین در فهرست در کنار هر عنوان ، مقررات و مواد قانونی که آن فصل و مبحث به توضیح آن ها اختصاص داده شده است درج شده است.
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: تاجر و اعمال تجاری
مبحث اول: تاجر (مواد ۱ تا ۱۹.ق.ت)
مبحث دوم: اعمال تجاری (مواد ۲ تا ۵ ق.ت)
مبحث سوم: تکالیف تجّار (مواد ۶ تا ۱۹ ق.ت)
مبحث چهارم: اسم تجاری (مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ ق.ت)
فصل دوم: دلّالی (مواد ۳۳۵ تا ۳۵۵ ق.ت، ق.ر.د)
فصل سوم: حق العمل کاری (مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ ق.ت)
فصل چهارم: حمل و نقل (مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ ق.ت)
فصل پنجم: قائم مقامی تجاری (مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ ق.ت)
فصل ششم: ضمانت (مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ ق.ت)
فصل هفتم: بورس (ق.ب.ا.ب)
بخش دوم شرکت‌ها
فصل اول: کلیات شرکت‌های تجاری
مبحث اول: تعاریف
مبحث دوم: تشکیل، تبدیل و انحلال
مبحث سوم: حقوق و تکالیف (مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ ق.ت)
فصل دوم: شرکت سهامی
مبحث اول: کلیات و نحوه تشکیل (مواد ۱ تا ۲۳ ل.ا.ق.ت)
مبحث دوم: سهام (مواد ۲۴ تا ۴۲ ل.ا.ق.ت)
مبحث سوم: تبدیل سهام بی‌نام و بانام و بالعکس (مواد ۴۳ تا ۵۰ ل.ا.ق.ت)
مبحث چهارم: اوراق قرضه (مواد ۵۱ تا ۷۱ ل.ا.ق.ت)
مبحث پنجم: مجامع (مواد ۷۲ تا ۱۰۶‌ ل.ا.ق.ت)
مبحث ششم: مدیران (مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ و مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ ل.ا.ق.ت)
مبحث هفتم: بازرسان (مواد ۱۴۴ تا ۱۵۶ ل.ا.ق.ت)
مبحث هشتم: تغییرات در سرمایه شرکت (مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ ل.ا.ق.ت)
مبحث نهم: انحلال و تصفیه (مواد ۱۹۹ تا ۲۳۱ و مواد ۲۷۰ و ۲۷۵ ل.ا.ق.ت)
مبحث دهم: حساب‌های شرکت (مواد ۲۳۲ تا ۲۴۲ ل.ا.ق.ت)
مبحث یازدهم: مقررات جزایی (مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ ل.ا.ق.ت)
مبحث دوازدهم: تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام (مواد ۲۷۸ تا ۲۹۳ ل.ا.ق.ت)
فصل سوم: شرکت با مسئولیت محدود (مواد ۹۴ تا ۱۱۵ ق.ت)
فصل چهارم: شرکت تضامنی (مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ ق.ت)
فصل پنجم: شرکت نسبی
فصل ششم: شرکت مختلط غیرسهامی (مواد ۱۴۱ تا ۱۶۱ ق.ت)
فصل هفتم: شرکت مختلط سهامی (مواد ۱۶۲ تا ۱۸۲ ق.ت)
فصل هشتم: شرکت تعاونی (ق.ب.ت، ق.ش.ت)
بخش سوم: اسناد تجاری
فصل اول: کلیات اسناد تجاری
مبحث اول: صدور (مواد ۲۲۳ تا ۲۲۷ ق.ت)
مبحث دوم: ظهرنویسی و ضمانت (مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ ق.ت)
مبحث سوم: مزایای مشترک اسناد تجاری (مواد ۲۴۹ تا ۲۹۳ ق.ت)
مبحث چهارم: تأدیه وجه اسناد تجاری (مواد ۲۴۹ تا ۲۶۹ و ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت)
مبحث پنجم: تأدیه شخص ثالث (مواد ۲۷۰ تا ۲۷۳ ق.ت)
مبحث ششم: جایگاه قوانین خارجی در اسناد تجاری (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ ق.ت)
فصل دوم: برات
مبحث اول: کلیات (مواد ۲۴۱ تا ۲۴۴ ق.ت)
مبحث دوم: قبول و نکول (مواد ۲۲۸ و ۲۴۰ ق.ت)
مبحث سوم: حقوق و وظایف دارنده برات (مواد ۲۷۴ تا ۳۰۴ ق.ت)
فصل سوم: سفته (مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ ق.ت)
فصل چهارم: چک (مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ ق.ت و ق.ص. چ)
مبحث اول: کلیات (مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ ق.ت)
مبحث دوم: وصول وجه چک (مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ ق.ت)
فصل پنجم: اسناد در وجه حامل (مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ ق.ت)
فصل ششم: اوراق مشارکت (ق.ن.ا.ا.م)
بخش چهارم: ورشکستگی
فصل اول: کلیات ورشکستگی
مبحث اول: تعارف (ماده ۴۱۲ ق.ت)
مبحث دوم: دعوای ورشکستگی و حکم ورشکستگی (مواد ۴۱۳ تا ۴۱۷ و ۵۳۶ تا ۵۴۰ ق.ت)
مبحث سوم: نهاد تصفیه (مواد ۴۲۷ تا ۴۳۲ و ۴۴۰ تا ۴۴۲ ق.ت)
مبحث چهارم: آثار ورشکستگی (مواد ۴۱۸ تا ۴۲۲ ق.ت)
مبحث پنجم: معاملات ورشکسته (مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ ق.ت)
مبحث ششم: اقسام ورشکستگی (مواد ۵۴۱ تا ۵۵۰ و ۵۵۹ و ۵۶۰ ق.ت)
مبحث هفتم: جرائم مرتبط با ورشکستگی (مواد ۵۵۱ تا ۵۵۸ ق.ت)
فصل دوم: تصفیه ورشکستگی
مبحث اول: کلیات تصفیه (مواد ۴۳۳ تا ۴۳۹ و ۴۴۳ تا ۴۷۵ ق.ت)
مبحث دوم: دعوای استرداد (مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ ق.ت)
مبحث سوم: قرار داد ارفاقی ‌(مواد ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت)
مبحث چهارم: پرداخت دیون و ختم ورشکستگی (مواد ۵۰۴ تا ۵۲۷ ق.ت)
مبحث پنجم: اعاده اعتبار (مواد ۵۶۱ تا ۵۷۵ ق.ت)
فهرست منابع

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.