advertise
آریا بوک > فروشگاه > قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی فرشید فرحناکیان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی فرشید فرحناکیان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی فرشید فرحناکیان

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی فرشید فرحناکیان


۱

فرم ورود


توضیحات

فهرست کتاب

در این اثر، قانون تجارت و مواد آن یک به یک مورد بررسی قرار گرفته است و نکات مربوط به هر ماده را در ذیل هر ماده آمده است، که این سبک از نگارش کتاب حقوقی به نوعی پیروی از راه استاد مسلم علم حقوق نوین زنده یاد امیر ناصر کاتوزیان است که در کتاب حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی به کار گرفت و مورد استقبال شاگردان و حقوقدانان دیگر قرار گرفت. تکیه کتاب بر رویه قضایی است و شیوه کابردی کتاب بسیار مناسب وکلا و قضات می باشد.

یادداشت های مرتبط با هر ماده شامل موارد زیر می باشد:
- نکات تفسیری و تحلیلی؛
- قوانین خاص مرتبط با ماده؛
- آیین نامه و بخشنامه و مقررات خاص مرتبط با ماده؛
- آراء وحدت رویه؛
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه؛
- دکترین و اندیشه های اندیشمندان حقوق؛
- ذکر آراء نمونه و برگزیده دادگاه ها؛
- ارجاع دقیق به کتاب های مرجعو اساتید علم حقوق تجارت.
علایم اختصاری
سرآغاز
قانون تجارت
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
باب دوم
دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین نامه قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی
ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه
آیین نامه ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه
باب دوم
دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول
دفاتر تجارتی
فصل دوم
دفتر ثبت تجارتی
تصویب نامه مقررات پلمپ دفاتر تجارتی
تصویب نامه پلمپ دفاتر تجارتی در ولایات
آیین نامه دفتر ثبت تجارتی
از قانون مالیات های مستقیم
باب سوم
شرکت های تجارتی
فصل اول – اقسام مختلفه شرکت ها
مبحث اول
شرکت سهامی
مبحث دوم
شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم
شرکت تضامنی
مبحث چهارم
شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث پنجم
شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم
شرکت نسبی
مبحث هفتم
شرکت های تعاونی تولید و مصرف
فصل دوم – در مقررات ثبت شرکت ها
قانون راجع به ثبت شرکت ها
آیین نامه قانون ثبت شرکت ها
تصویب نامه راجع به ماده (۸) قانون ثبت شرکت ها
قانون حق الثبت شرکت های بیمه
آیین نامه مواد (۱۹۶) و (۱۹۷) و (۱۹۹) ق.ت
تصویب نامه وظایف اداره ثبت شرکت ها
اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها
قانون اجازه ثبت شعبه شرکت های خارجی
آیین نامه قانون ثبت شعبه شرکت های خارجی
ماده (۲۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
ضوابط ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و مالکیت صنعتی مناطق آزاد
فصل سوم
در تصفیه امور شرکت ها
فصل چهارم – مقررات مختلفه
باب چهارم – برات – فته طلب
چک
فصل اول
برات
مبحث اول
صورت برات
مبحث دوم
در قبول و نکول
مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث
مبحث چهارم
در وعده برات
مبحث پنجم
ظهرنویسی
مبحث ششم
مسئولیت
مبحث هفتم – در پرداخت
مبحث هشتم – تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث دهم – در اعتراض (پروتست)
مبحث یازدهم – برات رجوعی
مبحث دوازدهم – قوانین خارجی
فصل دوم – در فته طلب
فصل سوم – چک
قانون صدور چک
قانون استفساریه تبصره ماده (۲) ق.ص.چ
قانون چک های تضمین شده
آیین نامه محرومیت از افتتاح حساب جاری
فصل چهارم – در مرور زمان
مواعد اسناد تجارتی
باب پنجم
اسناد در وجه حامل
باب ششم
دلالی
فصل اول
کلیات
فصل دوم
اجرت دلال و مخارج
فصل سوم – دفتر
قانون راجع به دلالان
آیین نامه مواد (۳) و (۱۱) قانون دلالان
آیین نامه دلالان معاملات ملکی
دستورالعمل پروانه مشاورین املاک و خودرو
تصویب نامه نرخ کارمزد مشاورین املاک
تصویب نامه نرخ کارمزد مشاورین خودرو
از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
آیین نامه دلالی رسمی بیمه
باب هفتم
حق العمل کاری (کمیسیون)
باب هشتم
قرارداد حمل و نقل
باب نهم
قائم مقام تجارتی
باب دهم
ضمانت
باب یازدهم – در ورشکستگی
فصل اول
در کلیات
فصل دوم
در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم
در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم
مهر و موم اموال ورشکسته
فصل پنجم
در مدیر تصفیه
فصل ششم
در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول
در کلیات
مبحث دوم
در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
مبحث سوم
در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم
در اقدامات تأمینیه
مبحث پنجم
در تشخیص مطالبات طلبکارها
فصل هفتم
قرارداد ارفاقی و تصفیه ورشکستگی
مبحث اول
در دعوت طلبکاران مجمع عمومی آنها
مبحث دوم
در قرارداد ارفاقی
مبحث سوم
در در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم
اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق آنها
مبحث اول
در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
مبحث دوم – طلبکارهای دارای حق تقدم بر اموال غیر منقول
فصل نهم
تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم
در دعوا استرداد
فصل یازدهم
شکایت از احکام ورشکستگی
باب دوازدهم
ورشکستگی به تقصیر و به تقلب
فصل اول
در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم
در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم
جنایات اشخاص دیگر در ورشکستگی
فصل چهارم – اداره اموال ورشکسته به تقصیر و تقلب
باب سیزدهم
در اعاده اعتبار
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی
آیین نامه موادی از ق.ت راجع به ورشکستگی
جدول اقدامات اداره تصویه ، مدیر تصفیه و ناظر
قانون حمایت صنعتی
آیین نامه قانون حمایت صنعتی
باب چهاردهم
اسم تجارتی
باب پانزدهم
شخصیت حقوقی
فصل اول
اشخاص حقوقی
فصل دوم
حقوق و اقامتگاه شخص حقوقی
آیین نامه مؤسسات غیرتجارتی
از آیین نامه مؤسسات آموزشی غیردولتی
از تصویب نامه تاسیس مراکز فرهنگی
از آیین نامه مؤسسات اعزام دانشجو به خارج
باب شانزدهم
مقررات نهایی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مبحث اول – شرکت های سهامی
بخش ۱
تعریف و تشکیل شرکت سهامی
بخش ۲
سهام
بخش ۳
تبدیل سهام
بخش ۴
اوراق قرضه
بخش ۵
مجامع عمومی
بخش ۶
هیأت مدیره
بخش ۷
بازرسان
بخش ۸
تغییرات در سرمایۀ کشور
بخش ۹
انحلال و تصفیه
بخش ۱۰
حساب های شرکت
بخش ۱۱
مقررات جزایی
بخش ۱۲
مقررات شرکت های سهامی
آیین نامه تبصره ماده (۱۴۴) ل.ا.ق.ت
قانون استفاده از خدمات حسابدار رسمی
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس
قانون بازار اوراق بهادار
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار
دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس
دستورالعمل افشای اطلاعات و شرکت های بورسی
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
آیین نامه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ماده (۱۷) قانون تنظیم تسهیل نوسازی صنایع
آیین نامه انتشار اوراق مشارکت شرکت های بورسی
قانون تجارت الکترونیکی
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات
فصل اول – قلمرو و شمول قانون
فصل دوم – تعاریف
فصل سوم – تفسیر قانون
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
مبحث دوم – احکام داده پیام – نوشته ، امضا اصل
مبحث سوم – داده پیام مطمئن
فصل اول – امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
فصل دوم – پذیرش ، ارزش اثباتی ، سابقه و امضا الکترونیکی
مبحث چهارم – مبادله داده پیام
فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام ، عقد و ارارده طرفین
فصل دوم – انتساب داده پیام
فصل سوم – تصدیق دریافت
فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
باب دوم – دفاتر صدور گواهی الکترونیکی
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول – حمایت در مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از مصرف کننده
فصل دوم – در قواعد تبلیغ
فصل سوم – حمایت از داده پیام های شخصی و حمایت از داده
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام
فصل اول – حمایت از حقوق مؤلف در مبادلات الکترونیکی
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری
فصل سوم – حمایت از علایم تجاری
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری
مبحث دوم – جعل کامپیوتری
مبحث سوم – نقض حقوق در مبادلات الکترونیکی
فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
فصل دوم – نقض حمایت از داده پیام شخصی و حمایت از داده
مبحث چهارم – نقض داده پیام
فصل اول – نقض حق مؤلف
فصل دوم –نقض اسرار تجاری
فصل سوم – نقض علایم تجاری
فصل چهارم – سایر
باب پنجم – جبران خسارت
باب ششم – متفرقه
آیین نامه ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی
تصویب نامه ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی
تصویب نامه برنامه توسعه تجارت الکترونیکی

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.